PingPong xin thông báo thay đổi về quy trình rút tiền từ Số dư Thẻ ảo (VCC Balance) về Tài khoản chính (Account Balance) như sau:

  1. Điều kiện bắt buộc: Số dư Thẻ ảo và tất cả các Thẻ không có số dư âm.
  2. Phí rút tiền từ Số dư Thẻ ảo về Tài khoản chính là 1% (Không thay đổi).
  3. Mỗi Tài khoản PingPong được giới hạn MỘT yêu cầu rút tiền/ mỗi tháng.
  4. Vui lòng đảm bảo Số dư Thẻ ảo có số dư tối thiểu bằng giá trị giao dịch rút tiền để việc rút tiền không bị gián đoạn.

Phương án xử lý hoàn tiền:
1. Nếu bạn không còn nhu cầu sử dụng Thẻ ảo: Bạn có thể rút toàn bộ số tiền từ Số dư Thẻ ảo về Tài khoản chính, với điều kiện Tài khoản Thẻ không có giao dịch trong 60 ngày gần nhất. (bao gồm cả ngày hoàn tiền).

Lưu ý: Khi bạn rút toàn bộ số tiền, PingPong mặc định là bạn không còn nhu cầu sử dụng Thẻ nữa. Do đó, hệ thống sẽ khoá tính năng Thẻ vĩnh viễn và huỷ các Thẻ đang sử dụng.

2. Nếu bạn vẫn còn nhu cầu sử dụng Thẻ ảo: Đảm bảo Số dư Thẻ ảo đủ để duy trì hoạt động, PingPong mặc định giữ lại 30% số tiền bạn yêu cầu rút. Vì số tiền trên Số dư Thẻ ảo có thể cập nhật chậm so với chi tiêu thực tế trên Thẻ. (Số tiền này vẫn là của Bạn).

Ví dụ: Nếu bạn yêu cầu rút 10,000 USD từ Số dư Thẻ ảo, PingPong sẽ giữ lại 30% tổng số tiền trên. Như vậy, số tiền thực rút về Balance chính của bạn là 7,000 USD. Với 3,000 USD còn lại, Bạn vẫn có thể sử dụng để thanh toán các giao dịch từ Thẻ như bình thường.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ SM đang quản lý tài khoản của bạn. Hoặc liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng PingPong Việt Nam tại:

PingPong Việt Nam
Telegram: https://t.me/GroupPingPongVN
Website: pingpongx.com
Email: vnsupport@pingpongx.com
Hotline: (+84) 24 8585 9968 / (+84) 24 8585 9986